มก. สดุดี “สืบ นาคะเสถียร” ต้นแบบนักอนุรักษ์...
คณะผู้บริหาร มก. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนิสิต ร่วมสดุดี “สืบ นาคะเสถียร” ต้นแบบนักอนุรักษ์...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ กองกิจการนิสิตองค์การบริหารองค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ จัดโครงการ สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียรประจำปี 2559 และจัดนิทรรศการหัวข้อสืบยศ สืบปณิธาน สืบสานอุดมการณ์สืบ นาคะเสถียรครั้งที่ 23 โดย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี นับเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของ คุณสืบ นาคะเสถียร ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ เสวนาวิชาการ การประกวดวาดภาพและภาพถ่าย การตอบคำถามชิงรางวัล ฯ ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

พิธีวางพวงมาลาหน้ารูป สืบ นาคะเสถียร
พิธีวางพวงมาลาหน้ารูป สืบ นาคะเสถียร

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 10 รูป พิธีประกาศสดุดีและวางพวงมาลาหน้ารูป สืบ นาคะเสถียร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 26 ปี แห่งการจากไปของสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ (วน. รุ่นที่ 35 เคยู รุ่นที่ 29) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ที่เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ามาตลอดชีวิตในการทำงาน และในปีนี้ มีหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลารำลุกถึงคุณงามความดีของสืบ นาคะเสถียร อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  ปตท. สมาคมนิสติเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกหลายหน่วยงาน

ประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณงามความดีของ สืบ นาคะเสถียร ว่
ประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณงามความดีของ สืบ นาคะเสถียร ว่

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณงามความดีของ สืบ นาคะเสถียร ว่า วันที่ 1 กันยายน 2533 เป็นวันที่ประเทศไทยได้สูญเสียนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้มีอุดมการณ์และบทบาทสำคัญ ในการรักษาป่าและพิทักษ์สัตว์ป่า การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นความสูญเสียที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติไม่อาจให้สูญเสียไปโดยปราศจากความทรงจำ และกล่าวเชิญชวนผู้มาร่วมในพิธีสำรวมจิตรำลึกถึงคุณงามความดีของ คุณสืบ นาคะเสถียร ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศชีวิต เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อันมีค่ายิ่งของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป และพร้อมใจกันที่จะสานต่อในปณิธานและคุณงามความดีของ สืบ นาคะเสถียร ต่อไป

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการ สืบยศ สืบปณิธาน สืบสานอุดมการณ์สืบ นาคะเถียร ครั้งที่ 23 ว่า สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม และได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิ หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบกระทบจากการสร้างเขื่อนรัชประภา ผู้ทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจนสำเร็จ เป็นที่ภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันดูแลปกป้องรักษาพื้นที่ป่า และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่ตามธรรมชาติอย่างยาวนานที่สุด” 

ร่วมปลูกต้นสัก จำนวน 10 ต้น
ร่วมปลูกต้นสัก จำนวน 10 ต้น

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและนิสิตร่วมปลูกต้นสัก จำนวน 10 ต้น  และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้ถ่ายทอดถึงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าที่ต้องอาศัยพึ่งพา ดูแลซึ่งกันและกัน ระหว่างคน ชุมชนกับธรรมชาติ

เวลา 10.00 น. เสวนา หัวข้อ “เสียงกระซิบจากผืนป่า” โดย คุณวิทยา ไพศาลศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัฆค์ไพร ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. และคุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง และเวลา 13.00 น. เสวนา หัวข้อ คืนลมหายใจสู่ผืนป่าที่ไร้ร่องรอย โดย รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. คุณนนท์ เขียวหวาน Project Manager งานลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติทับลาน และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) 14.30 น. พิธีมอบ รางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ“nature timeline” และภาพถ่าย หัวข้อ “nature creation” ชมภาพยนตร์โครงการคีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์ ตอน “ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง” 15.30 น. พิธีจุดเทียนรำลึกสืบ นาคะเสถียร และ เวลา 17.00 น. การแสดงดนตรี โดย หงา คาราวาน

สำหรับกิจกรรมวันที่ 2 กันยายน 2559 เริ่ม เวลา 09.00 น. ชมภาพยนตร์โครงการคีตราชนิพนธ์  บทเพลงในดวงใจราษฎร์ ตอน “ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง” 09.30 น. การแสดงฉ่อยเพื่อการอนุรักษ์ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 13.00 น. การประกวด conservation got talent : “หากคุณคือธรรมชาติที่ถูกบดบัง” และเวลา 16.00 น. การแสดงดนตรีบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์ โดย คุณไพรวิทย์ สุขเกษม และคุณสายัณห์ น้ำทิพย์ 

สืบ นาคะเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2492 ที่จังหวัดปราจีนบุรี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับราชการในกรมป่าไม้ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า อาทิ การสำรวจติดตามชนิดและพฤติกรรมการทำรังของนก สำรวจแหล่งอาศัยของเลียงผา การค้นหาและศึกษาพฤติกรรมของเลียงผา การสำรวจศึกษาสภาพทางนิเวศของป่าห้วยขาแข้งและป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ทั้งนี้ สืบ นาคะเสถียร ได้พยายามที่จะเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและป่าห้วยขาข้างเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้แสดงเจตนามรณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาผืนป่า และพยายามที่จะปกป้องผืนป่าห้วยขาแข้งอย่างเข้มแข็ง แต่ไม่อาจหยุดยั้งปัญหาการบุกรุกทำลายป่าได้

(ข่าวโดย : นางยุพดี  คล้ายรัศมี / ประชาสัมพันธ์ มก.)                                                                         

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated