“มกอช.” โชว์นวัตกรรมตลาดสินค้าในงาน “เกษตรดิจิทัล” ริมคลองผดุงกรุงเกษม
ระบบตามสอบสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี "เกษตรดิจิทัล" ที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้น

จากนโยบายของคณะกรรมการบริหารตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” ที่บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาลโดยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ มุ่งให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายผ่านทางออนไลน์หรือระบบอี-คอมเมิร์ช (e-Commerce) และทำให้เกษตรกรมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัดการการค้าในลักษณะออนไลน์ พร้อมขยายกลุ่มผู้ค้าและผู้บริโภคได้กว้างขึ้น

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช.
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช.

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวถือเป็นมิติที่ดีของภาคเกษตรไทย ในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โดยจะมีการนำผลงานแสดงในตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม อาทิ การติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต การสนับสนุนการค้าออนไลน์ การขนส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการสร้างชุมชนให้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะเกิดการผลิตสินค้าบริการผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้นการเปิดตลาดเกษตรดิจิทัลที่คลองผดุงกรุงเกษมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซนสาธิตและจำหน่ายสินค้าของ ICT และการจำหน่ายสินค้า Smart Technology นอกจากนั้น ยังมีโซนเกษตรดิจิทัล ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สินค้าที่มีระบบตามสอบย้อนกลับได้ อาหารปรุงสุกที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่หรือหารับประทานยาก และมีจุดให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและส่งเสริมธุรกิจ SMEs และมีโซนจำหน่ายสินค้าของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของ Smart farmer และ Young smart farmer สินค้าออร์แกนิก สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และ Q มีทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง สินค้าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลผลิตจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าเกษตรพื้นที่สูง และมีสินค้าแปรรูปที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร ผ้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เลขาธิการ มกอช.กล่าว

การใช้ไอทีเป็นที่นิยมมากขึ้นในสินค้าเกษตร
ตัวอย่างสินค้าเกษตรที่มีตัว Q

ด้านนายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ มกอช. จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อแสดงความก้าวหน้าในการจัดการตลาดแนวใหม่ผ่านเครื่องมือสื่อสาร IT อาทิ การเปิดขายสินค้าเกษตรแบบจองผล/ต้นผ่านทางออนไลน์ รวมถึงสินค้าเกษตรที่ตรวจสอบย้อนกลับได้  และจัดบริการด้านการตลาดสินค้าออนไลน์และส่งมอบจริง ทั้งยังร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและซื้อซ้ำจากลูกค้าและประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย

สินค้า QR Code
สินค้า QR Code
ใช้สมาร์ทโฟนเรียกดูข้อมูลสินค้าจาก QR Code
ใช้สมาร์ทโฟนเรียกดูข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าจาก QR Code

มกอช.จะนำระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ACFS SME Traceability Program) ที่ได้พัฒนาขึ้นไปจัดแสดงในตลาดนัดเกษตรดิจิทัลด้วย โดยระบบตามสอบฯ ดังกล่าวรองรับสินค้าสินค้าพืชผัก ผลไม้ และอาหารสำหรับผู้ประกอบการ 4 ประเภท ได้แก่ โรงคัดบรรจุ จุดกระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บข้อมูลตามสอบ เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลแปลงผัก ข้อมูลสินค้า แหล่งจำหน่าย และข้อมูลกระบวนการผลิต เช่น การรับวัตถุดิบ คัดเกรด ตัดแต่ง ทำความสะอาด การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และจำหน่ายสินค้า โดยมีการนำคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค ซึ่งสามารถใช้สมาร์ทโฟนเรียกดูข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าจาก QR Code บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้ทันที

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบตามสอบฯกว่า 700 คน และมีผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบตามสอบฯแล้ว 400 ราย กระจายในพื้นที่ 50 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับสินค้าที่นำระบบตามสอบฯไปใช้มีหลายชนิด อาทิ หอมแดง เห็ด กระเทียม ผักอินทรีย์ สับปะรด มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน เงาะ เมล่อน ส้มโอ กล้วย ฝรั่ง ลิ้นจี่ มะละกอ ลองกอง ลำไย มะม่วง มังคุด แตงโม ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้องงอก ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำมังคุด มังคุดกวน น้ำเห็ดมาชิตาเกะ น้ำพริกแกง กุ้งแก้ว และปลาแห้ง เป็นต้น  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร  กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated