ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท...พิจิตรและขอนแก่นได้เฮก่อนใคร
ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ...วันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปดูแลให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 นำร่องจ่ายแล้ว 2 จังหวัด พิจิตรและขอนแก่น

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.– 31 ต.ค. 2559 และภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

10 ขั้นตอน…15-20 วันได้เงินแน่

การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบไปด้วย 1. ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร นายอำเภอ และพนักงาน ธ.ก.ส. 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน/แขวง/เทศบาล  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 4. เกษตรกรลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  5. ปิดประกาศข้อมูลผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 6. ประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิ์  7. คณะกรรมการระดับอำเภอ/เขต ตรวจสอบข้อมูล 8. ธ.ก.ส. สาขา บันทึกข้อมูล 9. ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผล และ 10. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรและรายงานผล โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15-20 วัน

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในสภาวะปัจจุบัน

พิจิตรและขอนแก่น ได้เงินแล้ว

นายลักษณ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้ว คือ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้ว 343 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นที่พร้อมจ่ายในวันจันทร์ที่ 19  กันยายน 2559  อีกจำนวน 1,530 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็จะได้ดำเนินการทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป คาดว่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบถ้วนปลายเดือนตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้ที่เริ่มฤดูการทำนาช้ากว่าภาคอื่น ๆ

“หากเกษตรกรท่านใดยังไม่มีรายชื่อในแบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามที่ติดประกาศไว้ขอให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับเกษตรอำเภอก่อน เพราะการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้นำรายชื่อเกษตรกรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2557/58 มาใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ หากไม่ดำเนินการต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการฯ ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข” นายลักษณ์กล่าว.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated