กรมการข้าว วิทยุ มก01

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรระหว่าง กรมการข้าว โดย อธิบดี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้อำนวยการ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจและ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กรมการข้าว วิทยุ มก02

ในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัย เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการสู่เกษตรกร นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับตัว และถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีของพี่น้องเกษตรกร ที่กรมการข้าว องค์กรชั้นนำด้านองค์ความรู้ด้านข้าว สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของไทย ได้อาศัยจุดแข็งความเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน “ทรูฟาร์ม” ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้วิชาการที่ถูกต้องไปสู่เกษตรกร ที่สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรพัฒนาตัวเองเข้าสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพในอนาคตต่อไป

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated