นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อแนะแนวทางการทำนาแผนใหม่ แบบปลอดภัยไร้สารพิษ โดยเน้นการลดต้นทุนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ รวมถึงวิธีการรับมือปัญหาภัยแล้ง ตามหลักสูตรโรงเรียนชาวนา เพื่อสืบสานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง ณ โรงเรียนชาวนา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อเร็วๆนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated