ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ดร. กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในหลายด้านอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิเช่น สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักหอสมุด ภายใต้โครงการ Operation M.A.L.E.E. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวให้เข้มแข็ง และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated