หนังสือ “คัมภีร์ดินและปุ๋ยไทย” ของสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเล่มนี้  ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการดินและปุ๋ยของคณาจารย์ นักวิชาการเกษตร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน แต่ละสาขาวิชา อันเป็นความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร ร้านค้า ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งสร้างความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจด้านดินและปุ๋ย รวมถึงทักษะและประสบการณ์จากงานทดลอง ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และระยะเวลายาวนาน ก่อนจะนำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำมาเผยแพร่ พัฒนา มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงของเกษตรกร รวมถึงข้อกฎหมายปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีประโยชน์ในการใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรโดยตรง หรือจัดอบรม ถ่ายทอดผ่านกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ร้านค้า และผู้ประกอบการทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ “คัมภีร์ดินและปุ๋ยไทย” ประกอบด้วย

  • ภาคที่ 1 พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง ดินและโครงสร้างของดิน กำเนิดดินกับวัตถุต้นกำเนิดของดิน  มีแร่ธาตุอะไรในดินทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมบ้าง บทบาทของอินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน น้ำและอากาศในดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการระบายอากาศในดินเพื่อการเพาะปลูกพืช ความเป็นกรด-ด่างของดิน มีสาเหตุจากอะไร สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างไร เพื่อให้การปลูกพืชได้ผลดี และที่สำคัญคือ ธาตุอาหารพืชในดิน มีบทบาทและหน้าที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างไร พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ การปลูกพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอะไร ต้องการเมื่อไร มากน้อยแค่ไหน ดินดีเป็นอย่างไร มีความอุดมสมบูรณ์หมายถึงอะไร การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินต้องทำอย่างไร มีเทคนิคการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจเพื่อประเมินดินสำหรับการเพาะปลูกพืชอย่างถูกต้อง แม่นยำอย่างไร
  • ภาคที่ 2 ความรู้เรื่องปุ๋ยและการจัดแบ่งประเภทของปุ๋ย  วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย  กระบวนการผลิตปุ๋ยและการควบคุมคุณภาพปุ๋ย
  • ภาคที่  3 ความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
  • ภาคที่ 4 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยโพแตชของประเทศไทย
  • ภาคที่ 5 ข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการค้าปุ๋ย

หนังสือเล่มนี้ มี ดร.ประเสริฐ สุดใหม่ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นบรรณาธิการ หนาจำนวน 464 หน้า พิมพ์เนื้อในด้วยกระดาษอาร์ต และปกแข็งชนิดพิเศษ …ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 305 โทร.02 9405990 อีเมล์ : tfp1446@gmail.com โทรสาร : 02 9405924

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated