วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022
แท็ก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

แท็ก: กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

พากลุ่มเกษตรกรมาศึกษาดูงาน

กลุ่มมิตรผล “ยกระดับชีวิตเกษตรกร” มุ่งเสริมความรู้-ดันสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้ในยุคอุตสาหกรรมปัจจุบัน นอกจากการนำเทคโนโลยี เครื่องจักร และการบริหารจัดการแบบเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในภาคการผลิตแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการกับผลผลิต การจัดจำหน่าย การหาแนวทางสร้างรายได้เสริม พร้อมผลักดันวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ...

ข่าวที่น่าสนใจ