สสท.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2565 ระดมพลเสวนา สหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร?
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน...

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ระดมพลมือเศรษฐกิจเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจจะฟื้น หรือทรุด สหกรณ์จะหยุดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร” พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าอาเซียนและชิม ช้อป มหกรรมสินค้าสหกรณ์ราคาถูก โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 106 ปี เพื่อให้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพมีความพร้อม สร้างสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอที่มีความแข็งแกร่ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน เช่น ฉาง โกดัง ลานตาก ฯลฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการรวบรวมและแปรรูป การขยายช่องทางตลาด เชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สมาชิกมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้สหกรณ์ไทยครบรอบการก่อตั้ง 106 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้การสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

“สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ได้เชิญผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และ คุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ มาเสวนาในหัวข้อ เศรษฐกิจจะฟื้น หรือทรุด สหกรณ์จะหยุดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร โดยมี คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรและนักข่าวมืออาชีพ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องของปากท้องของชาวบ้าน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์ หรือแม้แต่ระดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นระบบสหกรณ์จะมีส่วนเข้าไปช่วยได้อย่างไร ต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวพันถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เรามาฟังความเห็นและมุมมองจากคนนอกระบบสหกรณ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและบริหารงานด้านเศรษฐกิจของประเทศมาแล้ว ก็จะได้แนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้กับงานสหกรณ์ของเราต่อไปได้” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าว

นอกจากงานเสวนาแล้ว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับสหกรณ์ผู้ผลิตได้โดยตรง นอกจากนี้ยังได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จากทั่วทุกภูมิภาค มีสินค้าให้จับจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดมากมายหลายอย่าง ภายในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated