ซีพีเอฟ ยึดหลัก 3 Rs ตอบโจทย์ใช้น้ำรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ ยึดหลัก 3 Rs ตอบโจทย์ใช้น้ำรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิต ตามหลักการ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) มุ่งมั่นมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯนำหลักการ 3 Rs ประกอบด้วย ลดการใช้น้ำ (Reduce) นำน้ำมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำน้ำมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นแนวทางดำเนินการให้กับบุคลากรในทุกสายธุรกิจ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งผลให้ปี 2563 บริษัทสามารถลดการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตได้ 36% เมื่อเทียบกับปีฐาน ขณะที่ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่อยู่ที่ 42% ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมด
ซีพีเอฟ ยึดหลัก 3 Rs ตอบโจทย์ใช้น้ำรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนนายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  บริษัทฯ ให้ความสำคัญการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน  และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำระบบรีไซเคิลมาใช้หมุนเวียนน้ำใช้ในฟาร์มกุ้ง โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Discharge) โดยใช้ ระบบกรองน้ำแบบอัลตราฟิเตรชั่น (Ultra Filtration: UF) ในการบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกและน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ภายในฟาร์มกุ้ง ซึ่งบริษัทฯ ยังได้ขยายผลการใช้ระบบกรองน้ำแบบ UF กับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ เพื่อใช้กรองน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว หมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบทำความเย็นเช่นกัน
นอกจากนี้ ฟาร์มกุ้งของซีพีเอฟ ยังนำระบบไบโอฟลอค (Biofloc) ซึ่งเป็นการนำเชื้อจุลินทรีย์มาช่วยบำบัดของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้ง ช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำในระหว่างการเลี้ยง และช่วยลดการใช้น้ำในการผลิต รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับน้ำได้ ควบคู่เดินหน้าแนวทางเลี้ยงกุ้ง 3 สะอาด คือ  กุ้งสะอาด (Clean Seed) คัดเลือกสายพันธุ์กุ้งปลอดโรคและโตเร็ว น้ำสะอาด (Clean Water) บริหารจัดการน้ำโดยระบบน้ำหมุนเวียน น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งสะอาดปราศจากเชื้อก่อโรค และมีการบำบัดเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง บ่อสะอาด (Clean Pond Bottom) การจัดการบ่อเลี้ยงให้สะอาด มีระบบการจัดการพื้นบ่อที่ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรค เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์กุ้งที่มีความสด สะอาด และเป็นกุ้งที่มาจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนอีกด้วย
ซีพีเอฟ ยึดหลัก 3 Rs ตอบโจทย์ใช้น้ำรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตามหลัก 3Rs ที่นำมาใช้กระบวนการเลี้ยงกุ้งแล้ว ในสายธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟ ที่มีการนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของการลดการใช้น้ำ (Reduce) หาแนวทางการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้น้ำ เช่น โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นำระบบระบายความร้อนด้วยอากาศมาใช้แทนระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ในส่วนของการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ธุรกิจอาหารสัตว์บก นำน้ำที่เหลือจากการกรองกลับมาใช้กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน และในส่วนของการนำน้ำมาใช้ใหม่ (Recycle) ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถหมุนเวียนน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
ซีพีเอฟ ยึดหลัก 3 Rs ตอบโจทย์ใช้น้ำรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนซีพีเอฟ ตระหนักถึงการเข้าถึงน้ำสะอาดที่เพียงพอ และคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำในระยะยาว เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด รวมไปถึงการดูแลชุมชนรอบข้างสถานประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างพอเพียง ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ ฟาร์มสุกรของซีพีเอฟดำเนินโครงการปันน้ำปุ๋ย โดยในปี 2563 ปันน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพและได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรกว่า 200 รายนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานของความยั่งยืนร่วมกัน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated