ศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้าปฐมฤกษ์ที่เชียงใหม่
ศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้าปฐมฤกษ์ที่เชียงใหม่

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการจัดอบรม Young Smart Farmer (YSF) หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” ซึ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปเมื่อต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า
คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า

คุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงความสำคัญกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร ขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก. ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก. ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก. ทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักอันดับ1ของไทย ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเท่านั้น การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้น ๆ ให้มากที่สุด ก่อนที่จะออกมาเป็นสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้ใช้กันจริง ๆ

ดังนั้นทุกสายพันธุ์ที่ออกไป จะต้องมีการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึงนำไปขายในตลาด เราจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ซึ่งเราเห็นว่าทีมงานเหล่านี้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า

สำหรับโครงการอบรม YSF หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกผัก ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง

ส่วนระยะเวลาการจัดอบรม จัดขึ้น 4 วัน คือระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย YSF จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย

ห้องอบรมปลูกผักเพื่อการค้า...บรรยากาศกลางสวนผักจริงๆ
ห้องอบรมปลูกผักเพื่อการค้า…บรรยากาศกลางสวนผักจริงๆ

ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 1. ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์
 2. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธีการเพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า
 3. การเตรียมแปลง
 4. การย้ายปลูกและการดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field)
 5. ชนิดของปุ๋ยธาตุอาหารสำคัญของพืช และ การให้ปุ๋ยในโรงเรือน การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพในสภาพปิด ( Green house production)
 6. การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด
 7. โรคพืชและการจัดการ
 8. สารกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
 9. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร
 11. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 12. การตลาดของพืชผักศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีการบริโภคและจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลศรแดงสอนปลูกผัก YSF เปิดหลักสูตรผลิตผักเพื่อการค้า

อนึ่ง ในอนาคต อีสท์ เวสท์ ซีด จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลการอบรมไปยัง YSF กลุ่มอื่นๆ โดยครั้งต่อไปจะจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และยังมีโครงการที่จะอบรมเกษตรกรทั่วไปเพื่อให้ปลูกผักและนำเมล็ดพันธุ์มาขายให้กับอีสท์ เวสท์ ซีด อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated