กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด 2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รองรับงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด 2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รองรับงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางส่งเสริมการเกษตรโดยต่อยอดจากกลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ ในการวางเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการจัดกระบวนการเพื่อให้มีการจัดการความรู้ และการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ได้แนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น รวมถึงสถาบันการศึกษา ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยมีหลักการสำคัญคือ พัฒนาการเกษตรโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area – based) กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานในพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด 2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รองรับงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯจึงได้มีแนวทางการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่สามารถเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรม สัมมนาในห้องเรียนได้ จึงได้มีแนวคิดในการอบรมสัมมนาแบบ Online Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ (face-to-face) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลที่ชัดเจนในยุค New Normal จำนวน 2 หลักสูตร เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ ดังนี้

ครั้งที่ 1
– หลักสูตร “พี่เลี้ยง Mentor ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
– หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 2
– หลักสูตร “พี่เลี้ยง Mentor ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 สิงหาคม 2563
– หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม วันที่ 3 กันยายน 2563

ครั้งที่ 3
– ทั้ง 2 หลักสูตร มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติพร้อมกัน วันที่ 23 กันยายน 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด 2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รองรับงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

“โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลคน พื้นที่ สินค้า และนำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ สินค้าหลัก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และประเด็นที่จะส่งเสริม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย การจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ของตนเอง ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เกษตรกรสามารถทำได้เอง หรือทำร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated