เกษตรแฟร์ ปี 2562...ปรับโฉมงาน “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” แถลงข่าว 17 มกราคมนี้
กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ปรับโฉมการจัดงานและร้านค้าเน้นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เปิดแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โลโก้งานเกษตรแฟร์ ปี 2562
โลโก้งานเกษตรแฟร์ ปี 2562…ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสู่เกษตรกร และประชาชน ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นหลักของประเทศที่จะช่วยเสริมสร้างประเทศไทยให้อยู่รอดและมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้

เกษตรแฟร์ ปี 2562...ปรับโฉมงาน “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” แถลงข่าว 17 มกราคมนี้

อนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวและมอบนโยบายในการจัดงานในยุคดิจิทัล และการส่งเสริมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบข้อมูลและเผยแพร่ให้ประชาชน เกษตรกร ได้มาหาความรู้ด้านการเกษตร และชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปบูรณาการ และนำปรับไปใช้ในการประกอบอาชีพให้มั่นคงต่อไป ดังกำหนดการข้างต่อไปนี้

10.30 น.  ลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง

11.00 น.  เริ่มแถลงข่าวตามลำดับ

  • ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานเปิดการแถลงข่าวและกล่าวถึงนโยบายในการจัดงานเกษตรแฟร์ในยุคดิจิทัลและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
  • ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน แถลงถึงภาพรวมการจัดงานเกษตรแฟร์ และนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรมต่าง ๆ
  • ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร และประธานฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบใหม่การจัดงาน ให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ และระบบบริหารร้านค้า /ลูกค้า “KU Privillage Card” ในรูปแบบการใช้ชีวิตให้ทันสมัยในรูปของ Virtual Card
  • ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงาน

11.45 น.  ตอบข้อซักถาม / สัมภาษณ์เจาะลึกนักวิจัยผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงตามอัธยาศัย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวงานแถลงข่าว “การจัดงานเกษตรแฟร์” ประจำปี 2562 และสัมภาษณ์เจาะลึกผลงานวิจัยกับเจ้าของผลงานของทั้งสองหน่วยงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”(ข่าวโดย /นางจุไร เกิดควน/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มก./14 มกราคม 2562 / ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Kasetsart University)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated