พช.สมุทรสงคราม เดินหน้าสร้างเสน่ห์สินค้าชุมชน ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
พช.สมุทรสงคราม เดินหน้าสร้างเสน่ห์สินค้าชุมชน ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เร่งขับเคลื่อนยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก พร้อมเชื่อมโยงเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำ “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา จำนวน 75 ผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีดีไซน์ที่จูงใจชวนซื้อ และสอดคล้องกับเสน่ห์ของชุมชน

พช.สมุทรสงคราม เดินหน้าสร้างเสน่ห์สินค้าชุมชน ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสำหรับโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ต้องการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและเชื่อมโยงเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ ในการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังจัดทำ Story of Product ทั้ง 75ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเสริมเสน่ห์ สร้างคุณค่าและความประทับใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือกลุ่ม D ของสมุทรสงคราม สามารถแข่งขันในตลาด และต่อยอดเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พช.สมุทรสงคราม เดินหน้าสร้างเสน่ห์สินค้าชุมชน ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated