นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เจาะลึกการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อวางแผนงานสอบบัญชีโดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับการตรวจบัญชี เนื่องจากในปัจจุบัน สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เป็นกิจกรรมนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ จนอาจเกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 2561 "เจาะลึกการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์"

ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อออกแบบวิธีการและนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่ได้ประเมินไว้ ก็สามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงไปจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวมและจัดทำแนวการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงได้ โดยหัวข้อวิชาในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1.เจาะลึกการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ 2.แนวทางการจัดทำกระดาษทำการการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์และ 3.ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 2561 "เจาะลึกการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์"

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated