ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”
ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ Beijing Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมงาน การก่อสร้าง และแผนการดำเนินการ การบริการต่างๆที่ผู้จัดงานเตรียมให้ผู้เข้าร่วมงาน การสำรวจพื้นที่จัดงาน รวมทั้งการลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานด้วยประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

สำหรับการจัดงาน The International Horticultural Exhibition 2019 หรือ Beijing Expo 2019 เป็นงานแสดงพืชสวนนานาชาติระดับ A1 (A1 International Horticultural Exposition) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH: International Association of Horticultural Producers) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE: Bureau of International Expositions) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 (162 วัน) ณ Yanqing District กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด “Live Green, Live Better”ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

พื้นที่จัดงานมีขนาด 960 เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 6,๐๐๐ ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือ ในเรื่องพืชสวนระหว่างกัน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการภายนอกและภายในอาคาร การจัดแสดงสวนนานาชาติ และการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจาก 100 ประเทศ 100 องค์กร และผู้เข้าชมงาน 16 ล้านคนประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 อนุมัติการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 หรือ Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการเข้าร่วมงานฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาดำเนินการเข้าร่วมงาน Beijing EXPO 2019 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นชอบหลักการการเข้าร่วมงาน  Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในลักษณะสวนถาวรภายนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาจัดงาน และจัดทำโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการข้อมูลด้านสินค้าเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ จะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สินค้าเพื่อสุขภาพของไทย ให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตพืช ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตการตลาดของประเทศไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไปประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated