ธ.ก.ส. + ไปรษณีย์ไทย เพื่อสินค้าเกษตรก้าวไกล..ส่งตรงผู้บริโภค
ธ.ก.ส. + ไปรษณีย์ไทย เพื่อสินค้าเกษตรก้าวไกล..ส่งตรงผู้บริโภค

ข่าว ธ.ก.ส./ไปรษณีย์ไทย/เกษตรก้าวไกล—วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย” ระหว่างนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการผลผลิต ทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ทั้งในด้านวางแผนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทยโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่แน่นอน ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แถลงความร่วมมือ...(จากซ้าย) นางสมร เทิดธรรมพิบูล นายอภิรมย์ สุขประเสริฐและนายเฉลิมศักดิ์ ฉายโอภาส
แถลงความร่วมมือ…(จากซ้าย) นางสมร เทิดธรรมพิบูล นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ และนายเฉลิมศักดิ์ ฉายโอภาส

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และลูกค้า SMAEs ซึ่งเป็นหัวขบวนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต รวบรวม จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นำมาบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าก่อนนำส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูป ให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ควบคู่กับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และร่วมสนับสนุนสินค้า ที่มาจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม สร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ซึ่งการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดียิ่งที่ จะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค ดังตัวอย่างสินค้าคุณภาพที่เป็นนิยม เช่น ข้าว A-rice  ลำไย อบแห้ง และมะคาดิเมีย เป็นต้น โดย ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ประสานกับ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) ซึ่งเป็น องค์กรของเกษตรกรและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า และแค็ตตาล็อกออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

พร้อมร่วมมือเพื่อภาคเกษตรไทย
พร้อมร่วมมือเพื่อภาคเกษตรไทย

ด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมร่วมมือกับ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุน เกษตรกรไทยอย่างครบวงจร โดยการลงนาม MOU  ครั้งนี้ ครอบคลุมถึงความร่วมมือใน 4  ด้านด้วยกัน ได้แก่ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปจากการเกษตร และสถาบันเกษตรกร การเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่าน www.thailandpostmart.com การจัดส่งสินค้าการเกษตรให้แก่ ธ.ก.ส.ในราคาพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตของตนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดส่งไปยังผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพธ.ก.ส. จับมือ ไปรษณีย์ไทย

ด้านนายเฉลิมศักดิ์  ฉายโอภาส ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) กล่าวถึงความร่วมมือ ในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง TABCO จะทำหน้าที่รวบรวมหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจาก เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องธ.ก.ส. จับมือ ไปรษณีย์ไทย ธ.ก.ส. จับมือ ไปรษณีย์ไทย

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated