เปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชุม สหกรณ์ SME
เปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชุม สหกรณ์ SME ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงาน เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเชื้อเพลิงในภาคความร้อนแบบครบวงจร เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้ภาคอุตสาหกรรมในการที่จะใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน รวมทั้งเป็นการก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับท้องถิ่น เพื่อนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆ และการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในวันนี้ ( 6 มีนาคม 2561) ได้มีการเปิดตัวโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน และประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายเจตรายุภนท์ ธรรมรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มชีวมวล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัย ธนาสันติ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และกลุ่มผู้ผลิตผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายเจตรายุภนท์ ธรรมรักษ์เจริญ (คนซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มชีวมวล และดร.มะลิวัลย์ หฤทัย ธนาสันติ์ (คนขวา)
นายเจตรายุภนท์ ธรรมรักษ์เจริญ (คนซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มชีวมวล และดร.มะลิวัลย์ หฤทัย ธนาสันติ์ (คนขวา)

นายเจตรายุภนท์ ธรรมรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มชีวมวล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้การสนับสนุน วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับต่อการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 หรือ แผน AEDP 2015 ได้กำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 ในรูปพลังงานความร้อน จำนวน 25,088.00 ktoe และเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 8,712.43 ktoe ในขณะที่ปัจจุบันมีการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทนเพียง 6,000 ktoe เท่านั้น และหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพมากที่สุดที่สามารถจะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนใช้ในปริมาณมากเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ พลังงานชีวมวล เช่น ไม้โตเร็ว มีเป้าหมายการผลิตจำนวน 22,100 ktoe ในปี 2579 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 88ของเป้าหมายการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทนทั้งหมด

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ หัวหน้าโครงการ และผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่มีความพร้อมและมีความต้องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การสนับสนุนวิสาหกิจ สหกรณ์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับต่อการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษา กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561  แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนมีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์
  • ที่ตั้งโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนต้องห่างจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
  • พื้นที่ตั้งของโครงการต้องมีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนไม่น้อยกว่า 5 ไร่
  • มีพื้นที่ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วของกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ต่อปี
  • มีเอกสารประกอบที่สามารถขออนุญาตจัดตั้งผลิตพลังงานเชื้อเพลิงได้

ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ พร้อมทั้งที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ

  1. กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME)
  • ต้องมีแหล่งผลิตพลังงานความร้อนที่ให้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อโครงการ พร้อมทั้งที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8700 ,085-1669494 และ www.kapi.ku.ac.th หรือ www.kubiomass.kapi.ku.ac.th หรือ www.dede.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated