กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะนำถึงข้อควรรู้ก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะนำถึงข้อควรรู้ก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล

ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ได้แนะนำถึงข้อควรรู้ก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล ว่าประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันดูแล รักษา ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีความคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลได้ดังนี้

– พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อ ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตจตุจักร กรุงเทพ

– พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ติดต่อ ณ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

– พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ติดต่อ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ด้าน การดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายให้ประชาชนดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาลในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายภายใน 15 วัน และรีบทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวภายใน 30 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการทำลายแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำบาดาล การแพร่กระจายของน้ำเค็ม และป้องกัน น้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลการเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2666 7000 / สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7329-30 / ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล โทร.0 2666 7171-2 หรือติดต่อ Green Call สายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1310 กด 4

สอบถามข้อมูลการเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2666 7000  / สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7329-30

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated