เปิดตัวเกษตรกรข่าวรอบ 2... “ข่าวเกษตรจะต้องยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์”
เกษตรกรข่าวของเรา พร้อมแล้วที่จะรายงานข่าว...

โครงการเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวเกษตรประจำจังหวัดต่างๆ หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรข่าว” กำลังดำเนินการไปอย่างคึกคัก บัดนี้มีผู้สนใจสมัครแล้วร่วม 20 คน และได้มีการแนะนำว่าใครเป็นใครมาแล้วครั้งหนึ่ง https://goo.gl/i1XC8V …วันนี้จะขอแนะนำเพิ่มเติมครับ

คุณสลักใจ บุญเพิ่ม  เกษตรกรข่าวพิษณุโลก
คุณสลักใจ บุญเพิ่ม เกษตรกรข่าวพิษณุโลก

ท่านแรกคือ คุณสลักใจ บุญเพิ่ม อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่ และการจัดการผลิตพืช ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกการบริหารธุรกิจ ม.นเรศวร ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และเริ่มต้นทำเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ 1 ไร่

สิ่งที่เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณสลักใจก็คือ “ผมอยากเห็นประชากรภาคการเกษตรไทยสามารถดำรงชีพในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุข ปรับตัวได้ในทุกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ นั่นหมายถึงภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต”

“ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญมากต่อภาคเกษตร ผมจึงขออาสาทำหน้าที่เป็นเกษตรกรข่าวนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์เพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรไทยต่อไปครับ” คุณสลักใจ ย้ำจากใจ

คุณอานนท์ (คุณบอย) และทนพญ. ทิพย์พระเนตร บุดดีเหมือน
คุณอานนท์ (คุณบอย) และทนพญ. ทิพย์พระเนตร บุดดีเหมือน เกษตรกรข่าวขอนแก่น

ท่านที่ 2 และ 3 มาจากครอบครัวเดียวกัน คือ ทนพญ. ทิพย์พระเนตร บุดดีเหมือน อายุ 31 ปี จบปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนสามีของเธอที่สมัครเป็นเกษตรกรข่าวด้วยกัน คือคุณอานนท์ มะพันธ์ หรือ “คุณบอย” อายุ 32 ปี จบ ปวส. เทคนิคขอนแก่น

“ปัจจุบันเพื่อนๆ รู้จักในนาม “Bee Boy Farm” ทำฟาร์มโคนม แพะแกะ เศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดขอนแก่น…ที่ผ่านมาเราได้เข้าร่วมโครงการ พลังปัญญา, Young Smart Farmer และได้ทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ อ.เขาสวนกวาง, ประชาสัมพันธ์ของชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ จ.ขอนแก่น”

เหตุผลที่สมัครเป็นเกษตรกรข่าว ก็เพราะมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลด้านเกษตร และต้องการสานต่องานที่พ่อ(พ่อหลวง ร.๙)รัก ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รู้จักกับ “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็น “ศาสตร์แห่งความสุข” ที่จะนำพาทุกท่านไปสู่เส้นทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” คุณบอย กล่าวจากใจ

คุณเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ
คุณเกียรติศักดิ์ ศิริเกต เกษตรกรข่าว จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านที่ 4 คือ คุณเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ อายุ 55 ปี เกิดที่บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

“ผมเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิด มีพี่น้อง 3 คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 2 สถานภาพเป็นหม้าย อาชีพหลักปัจจุบันทำนา ทำไร่ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ตำแหน่งทางสังคมตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ FM 104.00 เป็นประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคีอีสาน ประธานชมรมอายุหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์”  

ที่ผ่านมาคุณเกียรติศักดิ์ เดินสายไปบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร จึงอยากนำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอด

“ความคาดหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก หมดหนี้หมดสิน ทุกวันนี้ลำบากเหลือเกินนะ…ผมอยากจะนำเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรออกสื่อให้มากๆครับ” คุณเกียรติศักดิ์ พูดด้วยความมุ่งมั่นมากๆ

คุณอุไรรัตน์ มีป้อม เกษตรกรข่าวสุพรรณบุรี
คุณอุไรรัตน์ มีป้อม เกษตรกรข่าวสุพรรณบุรี

ท่านที่ 5 คือ คุณอุไรรัตน์ มีป้อม อายุ 56 ปี ถือว่าเป็น “พี่ใหญ่” ของเกษตรกรข่าวที่สมัครเข้ามาในตอนนี้ อยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

การศึกษาวุฒิปริญญาโท คณะรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น-ในปัจจุบัน)

ส่วนการทำงาน รับราชการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เมื่อปี 2542 สอบเปลี่ยนสายงานเป็นปลัดเทศบาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น สังกัดเทศบาลตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพเสริมที่ทำอยู่ ทำนาและสวนผสมผสาน ปลูกข้าว สวนมะม่วง มะพร้าว กล้วย เลี้ยงปลา จำนวน 70 ไร่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลตะสาลีอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

“ปัจจุบันสินค้าภาคเกษตรแทบทุกด้าน ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ยอดขายลดลงผลกระทบที่เกิดขึ้นเกษตรกร ต้องติดตามข่าวสารด้านการเกษตรปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหาความรู้ในการพัฒนาอาชีพของตนอย่างมืออาชีพ ร่วมแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ตนทำ ไม่เผาตอซังลดต้นทุนการผลิต ลดเลี่ยงการใช้สารเคมีใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรแทนแรงงานคนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ผสมผสานการปลูกข้าวปลูกพืชที่เกื้อกูลกันตามที่ตลาดต้องการ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุนและนำช่วยเหลือเกษตรกรในด้านวิชาการและผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและด้านการตลาด” คุณอุไรรัตน์ แสดงความคิดเห็นด้วยหัวใจเกษตร ซึ่งก็อยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาถ่ายทอดสู่ภาคเกษตรต่อไป

ทั้งหมดที่นำมาบอกกล่าวนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรข่าว ที่มองเห็นว่า “เกษตรคือประเทศไทย” ซึ่งแต่ละคนมีจิตใจอาสาอย่างเต็มเปี่ยม และอยากเห็นการเกษตรประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรข่าว “เกษตรก้าวไกล” ทางเราไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา ไม่ได้จำกัดอายุ เราต้องการชาวไร่ชาวนา หรือเกษตรกรตัวจริงที่รู้เรื่องการเกษตรดีอยู่แล้วมาถ่ายทอดเรื่องราวทางการเกษตรให้ชาวโลกรับรู้…ประเทศไทยเรายังมีสิ่งดีๆมากมาย “ข่าวเกษตรจะต้องยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าข่าวใดๆบนโลกออนไลน์” มาช่วยกันเยอะๆนะครับ

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร./ไอดีไลน์ 081 3090599 (ลุงพร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated